Úpravy Stanov TK FLOKY

§         Pri dotovaní poplatkov TK FLOKY za nocľažné bude uhrádzaná suma členom len vtedy, keď si člen z dvoch nocí uhradí jednu  noc sám, t.j.nebude sa preplácať nocľažné na akcii, ktorá bude zahŕňať len jednu noc, resp. nebude hradené nocľažné ani členom, ktorí prídu na trojdňovú, príp. štvor-dňovú akciu len na jednu noc 

§         Dotovanie TK FLOKY členom, napr. účastnícky poplatok, nocľažné, bude uhrádzané vtedy, ak budú členovia v min.počte 5 osôb v skupine (skupina má byť na akcii spolu-individuálna účasť na podujatiach mimo skupiny nebude hradená dotáciou TK FLOKY) na akciu.V prípade účasti menšieho počtu členov na akciu je možné požiadať o dotáciu Správnu radu TK FLOKY.

§         Výšku dotácie (ubytovanie členov, cestovné, vstupy do zariadení, objektov  a pod.) schváli pred akciou Správna rada TK FLOKY. Obdržanie Dotácie potvrdí člen klubu svojím podpisom na určenom tlačive

§         Správna rada je uznášania schopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní predseda Klubu a najmenej 1 ďalší člen Správnej rady. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Výkonného výboru, ak nie je určené alebo sa nedohodne inak.

    Správna rada TK FLOKY